Kathy Griffin & Adnan? Ashton Kutcher, please die now

0