“NO, IT’S NOTHING LIKE GROUNDHOG DAY GODDAMMIT!!!”