“Hugh, honey, are you enjoying Space Mountain?”


“Whee.”