Paris Hilton celebrates her 29th birthday in Vegas (2/20)