Susan Sarandon at The 47th International Film Festival at Karlovy Vary