Kim & Khloe Kardashian are full of shit

By: / November 30, 2009