Kim Kardashian milks Jessica Simpson for more free press