Kim Kardashian at La Societe Restaurant

By: Photo Boy / October 2, 2013