Kim Kardashian allowed near milkshakes

| August 31, 2009 - 11:18 am
0