Kim Kardashian allowed near milkshakes

/ August 31, 2009