Goddammit, Obama.

| September 23, 2010 - 12:52 pm